REIMS QI GONG, Club de Qi Gong
    SOMMAIRE  |  COURS  |  STAGES |  THEORIE DU QI GONG | 
 |  LIENS  |  ACTUALITES  | 
Stage - Wudang Qi Gong - Qi Gong - 13 mars 2016 - Forme de base -  Prochain stage : : 26-27 janvier 2019

Prochain stage

le 26-27 janvier 2019

Wudang Qi Gong

forme de base
Wudang Qi Gong

Niveau 2


Stages 2015   Centralité dans la pratique

Marches thérapeutiques
Guigen Qi Gong
Yi Jin Jing
Nei Yang Gong
Qi Gong taoiste
Taiji Qi Gong Shibashi
Trésors taoïstes
Taiji Qigong de Jiao Guorui  
24 janvier 2015
11 avril 2015
25 avril 2015
7 juin 2015
14 juin 2015
11 octobre 2015
22 novembre 2015
13 décembre 2015
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage

Stages 2016  Yin-Yang dans la pratique

Marches thérapeutiques
Wudang Qi Gong
Qi Gong - douleurs
Guigen Qi Hong
Le Yi en pratique
Le Wu Wei en pratique
Taiji Qi Gong Shibashi
Trésors taoïstes
Taiji Qigong de Jiao Guorui  
24 janvier 2016
13 mars 2016
16-17 avril 2016
14 mai 2016
12 juin 2016
2-3 juin 201llet
16 octobre 2016
20 novembre 2016
11 décembre 2016
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage
Photos du stage


Une llustration vidéo de la gestuelle de base - Wudang Qi Gong - I - Y.Réquena: - Cliquer ici


Une autre llustration vidéo de la gestuelle de base - Wudang Qi Gong - I - Cliquer ici


Mouvements - Cliquer ici


Prochain Stage à Reims - Wudang Qi Gong II - le 6-7 Aout 2016
 secondes.
Prochain Stage - Taiji Qigong de Jiao Guorui - dimanche 14 décembre 2014   Taiji Qi Gong de Reims>    nbsp; Club de Qi Gong de Reims    nbsp; Club de Qi Gong de Tinqueux