REIMS QI GONG, Club de Qi Gong
    SOMMAIRE  |  COURS  |  STAGES |  THEORIE DU QI GONG | 
 |  LIENS  |  ACTUALITES  | 
  Stage - Zhi Neng Qi Gong - Peng Qi Guan Ding Fa - Qi Gong - 15 Juin 2014 - Prochain stage
Extrait vidéoZhi Neng Qi Gong - Peng Qi Guan Ding Fa  Aide-mémoire
Précédent stage Xi Xi Hu   Section Qi Gong - JCT  nbsp; Club de Qi Gong de Reims    nbsp; Club de Qi Gong de Tinqueux    Taiji Qi Gong de Reims>